Biocombustibles

Nestlé dóna suport a l'ús d'energia sostenible: durant els últims cinc anys, Nestlé ha reduït el seu consum d'energia per tona de producte en un 28% i les seves emissions de gas hivernacle en un 32%. Nestlé creu que qualsevol decisió sobre l'ús de fonts d'energia s'ha de basar en una anàlisi de cost-benefici i del cicle de vida, tenint en compte l'impacte ambiental i social, incloent-hi els efectes que té sobre el preu dels aliments i sobre l'aigua.

La producció actual de biocombustibles es basa en un ús intensiu de collites, com el blat de moro i el blat. Això ja ha conduït a augments significatius de preus i, a llarg termini, crearà escassetat d'aliments per als milions de consumidors de grups amb baixos ingressos que necessiten aliments bàsics a un preu econòmic.

L'expansió a gran escala d'aquestes matèries primeres agrícoles destinades a la producció de biocarburants agreujarà el problema de l'escassetat d'aigua, ja que cada litre de biocombustible procedent del blat de moro o de la soja requereix entre 500 i 5.000 litres de l'aigua. Cal tenir en compte que l'agricultura ja fa servir el 70% dels recursos hídrics disponibles. A més, segons el tipus de collita i la seva ubicació, l'estalvi de CO2 comparat amb el procedent de combustibles fòssils és molt baix, de vegades només del 10%.